یادگیری مشارکتی در محیط های الکترونیکی

یادگیری مشارکتی در محیط های الکترونیکی


فن آوری اطلاعات و ارتباطات یادگیرندگان و آموزش دهندگان را قادر می سازد تا با یکدیگر، محتوا و دیگر منابع به گونه ای که قبلا در دسترس نبودند، تعامل برقرار کند.


در تکنولوژی آموزشی راه حـل هـا و مشکلات از همه منابع یادگیری (شامل پیام ها و افراد مواد، وسایل، تکنیک ها و محیط ها) که طراحی و با انتخاب شده اند تشکیل شده اند دانش آموزان معمولا چگونگی انجام کارها را به صورت مشارکتی از وقتی که در مدرسه هستند یاد می گیرند تا آنها را بدون نگرانی از مدرسه به محل کار انتقال دهند 


قابلیت یادگیری گسترده فراتر از کلاس درس و ایجاد ارتباط به دانش آموزان اجـاره می دهد تا یادگیریشان را از طریق محیط و در گام های (با سرعت) یادگیری فردیشان بسازند یادگیری معنادار، فعال، سازنده، عمدی، اصــل و همکارانه است. این درگیری و ساخت فعال از دانش توسط یادگیرنده با عنوان ساخت گرایی شناخته می شود. چـند اصـل مـهـم از ساخت گرایی عبارت اند از ۱- یادگیری یک فرآیند فعالی از ساخت است تا اینکه کسب دانش باشد. ۲- آموزش یک فرآیند پشتیبانی از آن ساختن است تا اینکه صرفا ارتباط برقرار کردن با دانش باشد.


تعریف یادگیری مشارکتی:


یادگیری مشارکتی به روشی گفته می شود که در آن یادگیرندگان در گروه های کوچک با هم کار می کنند و برای دست آوردهای گروهی مـورد تقویت قرار می گیرند و یکی از ویژگی های مهم این روش آن است که در آن اعضای گروه با هم کار می کند تا به هدف مشترکی برسند که هم گل گروه و هـم فـرد فـرد اعضای گروه از آن سود می برند. بنا به گفته جولیفه یادگیری مشارکتی از دانش آموزان می خواهد تا در گروه های کوچک با هم کار کنند و به هم کمک نمایند تا سطح یادگیری خود و سایر افراد گروه را افزایش دهند


تعریف یادگیری مشارکتی آنلاین:


هریس، مشارکت از راه دور را بـه عنـوان تـلاش کوشـش آموزشی که افراد را در جایگاه های مختلف درگیر می کند تا از ابزارهای اینترنت و منابع بـرای کـار با یک دیگر استفاده کنند. تعریف می کند. این نوع مشارکت بیش تر مبتنی بر برنامه درسی طراحی شده و تنظیم شده توسط معلم می باشد یادگیری مشارکتی آنلاین در محیط هـای مجـازی بـه مهـارت های پیچیده دانش آموزان کمک می کند در محیط یادگیری گروهی افراد فرصت پیدا می کند تا در کنار یک دیگر پروژه ها و راه حـل هـا را طراحی و ایجـاد کـنـد، قرار دادن دانش آموزان در گروه ها و گفتن به آن ها برای انجام کار با یک دیگر به معنی اتفاق افتـادن یادگیری مشارکتی است. هـم چنین چگونگی مشارکت و فن آوری، دانش و تخصص را در میان اعضای جامعـه تقسیم و توزیـع مـی کنـد. که ایـن چـارچوب دارای چند عنصر است:


مسـوولیت پذیری: بـا مسولیت پذیری فردی، اغلب دانش آموزان برای یادگیری تکالیف احساس مالکیت می کنند. ايجـاد وظایف پادگیری معنی دار راهبرد مفیدی برای ارتقـا مـسـوولیت پذیری فردی است چون افراد گروه را قادر می سازد تا ارزش تكالیف یادگیری و نیازهای وابــستـه بـه آن را بفهمند. در نتیجـه دانـش آمـوزان احساس مالکیت بیش تری برای انجام تکالیف یادگیری می کند و مشارکت بیش تری در تکمیل تكاليف دارند.


وابستگی متقابـل مثبـت: وابستگی متقابل مثبـت اعضای گروه را بـه هـم دیگر پیوند می دهد، مشارکت هر فرد برای کار گروهی موفقیت تلقی می شود. مسوولیت پذیری فردی و وابستگی متقابـل مثبت دو ویژگی برجستـه یـادگیری مشارکتی هستند، آنها با هم مرتبط هستند. بعضی از راهبردهـا بـرای ارتقـا مـوولیت پذیری فردی و وابستگی متقابـل می توانند به کار گرفته شوند عبارت اند از: تکالیف یادگیری معنی دار و برقراری مساوات و صمیمیت میان اعضای گروه


فواید یادگیری مشارکتی آنلاین:


۱- در یادگیری مشارکتی دانش آموزان از اشتباهات دیگران یاد می گیرند و معلم به آنها بازخورد می دهد. تولیدات یادگیری مشارکتی بـه صـورت گزارشات بـه هـم پیوسته برآورد می شوند. این گزارشات می تواند به طور متفاوت در محیط های تلفیقی به شکل ارایه و بازخورد از همتا در کلاس درس باشد و یا می تواند به صورت ارزیابی پایانی بر روی محتـوا و ارایه انجام گیرد

 ۲- یکی از امتیازات استفاده از کنفرانس های برخط در پروژه های مشارکتی این است که ارزیابی فرآیندهای یادگیری مشارکتی بر حسب تلاش ها و مشارکت فردیست (یعنی هر کس یا خودش مقایسه شود نه با دیگران و برحسب کارهای خود ارزیابی شود). سنجش هرکس برحسب کار خود بسیار مهم است زیرا اعضا ممکن است در گروه هایی که به طور متفاوت تلاش می کنند، مشارکت کنند.

 ۳- مشارکت مطلوب مشارکت کنندگان می تواند باعث افزایش ایجـاد دوسـتی هـای جدید شود (بعد از اتمام دوره افراد گروه که با هم غریبه هستند دوستان خوبی می شوند)

٤- در این نوع یادگیری افراد گروه از طریق ابزارهایی مانند گوشی همراه و شـکـل هـای دیگر مباحثه با هم تعامل دارند.در نتیجه، یادگیری مشارکتی آنلاین بر چگونگی یادگیری مشارکتی تاکید می کند، و به وسیله فن آوری حمایت می شود و دارای چهار عنصـر بـه ایـن ترتیب مـی باشـد 

*مــوولیت پذیری با مسوولیت پذیری فردی اغلب دانش آموزان برای یادگیری تکالیف احساس مالکیت می کنند. 

*وابستگی متقابـل مثـيـت وابستگی متقابل مثبت، اعضای گروه را به هـم دیگر پیوند می دهد. 

*مشارکت هـر فـرد بـرای کـار گروهی موفقیت تلقـى مـی شـود. 

*هماهنگی: که با وجود این عنصر دیگر عناصر تكميـل می شوند.

 نظارت فرآیند یادگیری، نظارت بر فرآیند یادگیری مشارکتی به معلمـان بـرای ردیابی عملکرد دانش آموزان کمک می کند، به گونه ای که هر نقصی که منجر به شکست بالقوء مـی شـود سريعا تشخیص داده می شود. 

یادگیری مشارکتی آنلاین دارای مزیت هایی چون دست یابی برخط به افراد مختلف فراتر از کلاس های درس و مربیان خاص، انتقال از جهـان خصوصی فرد به چهـان عـمـومی، ایجـاد اجتماعات یادگیری در سطح محلی، ملی، و سطوح جهانی که آگاهی جهانی مشارکت کنندگان را در بردارد، می شود

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

04 دی 1400