محتوای آموزشی

پارامترهای مهم پیاده سازی یک محتوای آموزشی مطلوب

محتوای آموزشی اهداف کلی، رفتاری و یادگیری مورد نظر را تامین نماید

 ۱- مطالب آموزشی می بایست دارای چارچوب و ساختار و فصـل بنـدی و تقــــــم بــدى مناسب و میر منطقی در ارایه عناوین و موضوعات باشد

 ۲- محتوا مبتنی بر مسیر یادگیری و مسناریوی آموزشی منعطف و روند و آهنگ یادگیری قابل هدایت توسط فراگیر در اختیار او باشد. 

۳- محتواهای آموزشی دارای سطح علمی مطلوب و معتبر و شیوایی و رسایی مناسب دستوری و نگارشی باشد.

٤- محتوای آموزشی ترجیحا تعاملی و دوسویه بوده و فراگیر را در مسیر یادگیری درگیر نماید

ه - محتوای آموزشی دارای نمونه های شبیه سازی، مدل سازی و واقعیت مجازی باشد.

6- سطح علمی و فنی محتوا با گروه متی و تحصیلات یادگیرندگان و مواد فن آوری و

اطلاعاتی آنها تناسب داشته باشد

7- بسته محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای متعارف از جمله IMS SCORM Meta data AICC تدوین نشده باشد

 ۸- محتوای آموزشی دارای مواد خام اطلاعاتی و اشیاء آموزشی مطلوب و قابـل مـرور و به کارگیری مجدد باشد

 9- عـناصـر چند رسانه ای از جملـه صـداها، تصاویر، نمودارها و گراف هـا جـداول، اشـیـاء متحرک، در راستای غنی سازی محتوا بوده و یادگیری را تسهیل نماید

 ۱۰- محـــتـوای آموزشی دارای فهرست مطالـب، فهرسـت منـابع و مآخـذ، واژه نامه و لینک های خارجی به سایت های مرجع و لینک های داخلی فرامتنـی و فرارسانه ای کارآمـد باشد..

۱۱- محتواهای آموزشی، دنبال کردنی، پژوهش محور و منتهی به ارایه پروژه گردد.

 ۱۲- بسته آموزشی در هر فصل و بخش دارای محتوا، تمرین و آزمون باشد.

 ۱۳ - بسته درس افــزار، دارای مجموعه مناسبی از بانک سوالات و تمرینات بـا سطوح مختلف شناختی باشد.

١٤- در حین درس و در انتهای هر مبحث درسی باید از فراگیـر آزمون بـه عمـل آید تا از تحقق یادگیری، میزان یادگیری و درک مطلب اطـلاع و اطمینان حاصـل شـود البتـه شـایـد ایـن مساله توسط مرکز آموزشی در کنار محتوای آموزشی به صورت مجزا انجـام گیـرد، تـا بهتـر بتواند نتایج آن را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نماید.

 15- سوالات آزمـون هـا حـتـى الامكـان می بایست از همه نوع و مـدل سـوال طراحی شوند. هـم چنین از قابلیت های چندرسانه ای از جمله صـدا، تصویر، فیلم، پویا نمایی (انیمیشن) و مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردد. 

١٦- تمرین ها و آزمون های محتوا تکرارپذیر بوده و یادگیری را تسهیل و تثبیت نماید.

 ۱۷- درس افزار، دارای پیش آزمون، آزمـون هـای مرحله ای، و آزمون پایانی با امکان ارایـه نتایج همزمان باشد.

۱۸- در تمرینات و آزمـون هـای محتـوا، از عناصـر چندرسانه ای و قابلیـت هـای تعاملی استفاده گردد. ۱۹- منابع و مآخـد دوره آموزشی، واجـد اصالت، اعتبار و روزآمـد بـوده و صلاحیت علمی و عمومی آن قابل تایید باشد. 

۲۰- طراحی پوسته ظاهری و صفحات درس افزار دارای جذابیت های بصری، رنگ بندی مناسب، و نمادها و تصاویر متعارف و متناسب باشد و موضوعاتی چون روانشناسی رنگ و صدا، و تناسب با سطح سنی، تحصیلات و جنسیت در آن رعایت شده باشد.

 ۲۱ - جـذابیت های رایانه ای و جلوه های بصری و شنیداری ایجاد شده در تولید یک محتوای آموزشی نباید موضوع اصلی درس را تحت الشعاع قرار دهد، بلکه باید در اختیار ارابه بهتر آموزش باشد.


۲۲- باید در تنظیم مطالب درسی و شیوه ارایه ی آنها در هنگام طراحی ساختار آن از روش شناسی، روش های روانشناسی آموزش و مبانی تکنولوژی آموزشی پیروی کرد تا حداکثر کارایی در به کارگیری قابلیت های رایانه ای و چندرسانه ای روی دهد.

 23- چنانچه محیط محتوا و رسانه های به کار گرفته شده در آن، نیاز به فونت یـا نـرم افـزار خاصی برای اجرا داشته باشد، نـرم افـزار با فونت مربوطه برای نصب در داخـل درس افـزار تعبیه و پیش بینی شده باشد ٢4- در میزان سطرها و اندازه متون و محتوای نوشتاری، حجـم مطالـب هـر صفحه و هر فصل، زمان پخش صدا و تصویر، کیفیت صدا و تصویر و فیلم، امکـان و سهولت یادسپاری ایجاد علاقه و رغبت، عـدم بـروز خستگی و دشواری بـه کـارگیری، مورد توجه و رعایـت قـرار گیرد


25- بهتر است که شیوه تنظیم مطالب چنان باشد که در هر فصل یک دوره درسی، مطالبی به مقدار متوسط از هـر بخش در صفحات اصلی محتوای آموزشی پا چکیده مطلب گنجانده شود و مطالعه توضیحات و مثـال هـای بیش تر آن بخش، با لینک های «ادامه مطلب» و «توضیح بیش تر و مثال های بیشتر به اختیار فراگیر گذاشته شود. به این ترتیب هر دانشجو با توجه به نقاط ضعف و قوت خود، توضیحات مطلویش را انتخاب کرده می خواند

 26- بهتر است محتواهای آموزشی بر اساس یکی از استانداردهای بین المللی و ترجیحا (SCORM و IMS و AICC باشد.


27- اشياء و مواد آموزشی دارای قابلیت استفاده مجـدد بـوده و امکـان مـرور بين مطالب درسی و انتخاب موضوعی وجود داشته باشد


منبع: مسیر یادگیری جهانی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

04 دی 1400